خیال رفتن...

دل درخیال رفتن ومن فکرماندن ؛ او پخته راه است و من خام رسیدن ________________________________________________________________________________________________________________________

بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست